Iedere wijk in Amersfoort ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie om te verdelen onder inwoners die iets willen organiseren voor de buurt: het buurtbudget. Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid krijgt ieder jaar een buurtbudget voor de wijken Vermeer-, Leusder-, Bergkwartier en Bosgebied.

Hieronder leest u meer over regels voor toekenning; u gaat hier direct door naar het aanvraagformulier 
Uiterste datum voor aanvragen is 15 maart; tbv straatfeesten is dat 1 juni. U ontvangt een reactie van de werkgroep buurtbudget.

Voor verantwoording van het toegekende buurtbudget, zie het einde van deze pagina. 

Doelstellingen
•   Het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten met en voor elkaar;
•   Het mogelijk maken dat (meer) bewoners meedoen in de wijk;
•   Het zorgen dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners.

Wie kan meedoen?
Iedere bewoner kan een bewonersinitiatief met draagvlak opzetten en geld aanvragen uit het buurtbudget om het plan uit te voeren.

Wat zijn de criteria voor een toekenning?
De werkgroep buurtbudget beoordeelt welke aanvragen geld toegekend krijgen, dit doet zij aan de hand van de volgende criteria:
•   Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan);
•   Voorstellen moeten ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar karakter;
•   Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief;
•   Er is een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie, die in verhouding staat tot de grootte van het project;
•   Het project bevordert de cohesie in de wijk;
•   Er is geen commercieel belang voor de aanvrager, tenzij bij een groot draagvlak;
•   Er wordt pas geld uitgekeerd na ontvangst van bonnen;
•   Bij grotere bedragen kunnen facturen in overleg direct door de stichting worden betaald;
•   Aanvrager is zelf verantwoordelijk om binnen 2 maanden na uitvoer van het project, maar uiterlijk op 30 november, de bonnen te declareren;
•   De Werkgroep Buurtbudget behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen of het gevraagde bedrag te veranderen;
•   Aanvragen van buurtbudget is mogelijk tot 15 maart, tbv straatfeesten geldt de datum van 1 juni;
•   Na bovengenoemde datum wordt uw aanvraag op een reservelijst geplaatst;
•   Voor straatfeesten is er een vaste bijdrage van € 150,- per straatfeest;
•   Bij een feest waaraan meerdere straten deelnemen kan hiervan worden afgeweken;
•   Aanschaf van voedsel en drank voor straatfeesten worden niet vergoed
•   Over de uitkomst van de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.

De werkgroep kan van bovenstaande criteria afwijken als de werkgroep daartoe reden ziet.
Uit het buurtbudget worden ook een aantal jaarlijks terugkerende projecten betaald, zoals de uitgave van de wijkkrant en de website. Het bestuur beslist aan welke aanvragen het budget toegekend wordt. Zij bespreekt alle ingediende aanvragen en kan om een toelichting vragen.

Maakt mijn plan een kans?
De meest kanshebbende plannen zijn:
•   Plannen waar veel mensen het mee eens zijn;
•   Plannen waar veel mensen plezier van hebben;
•   Plannen die (deels) door u of met elkaar worden uitgevoerd;
•   Plannen die financieel haalbaar zijn.

Buurtbudget aanvragen?:
Vul het aanvraagformulier in.

Verantwoording
Klik hier voor de verantwoording van de toegekende bedragen uit het buurtbudget.