Buurtbudget Amersfoort Zuid

Buurtbudget

Iedere wijk in Amersfoort ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie om te verdelen onder inwoners die iets willen organiseren voor de buurt: het buurtbudget. Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid (Stichting BAZ) krijgt ieder jaar een buurtbudget voor de wijken Vermeer-, Leusder-, Bergkwartier en Bosgebied.


Hieronder leest u meer over regels voor toekenning en vindt u een link naar het aanvraagformulier.

 

U kunt vanaf nu aanvragen doen voor het jaar 2021. 

Aanvragen voor Buurtbudget 2021 kunnen, zolang er nog budget beschikbaar is, tot en met einde november 2021 plaatsvinden. Het initiatief moet in 2021 plaatsvinden. Beoordeling vindt periodiek (maandelijks of twee maandelijks) plaats. U krijgt zo snel mogelijk bericht. 

 Moet u uw initiatief uitstellen, geen probleem zolang het maar in het jaar plaatsvindt waarvoor het budget is toegekend. Doorschuiven naar volgend jaar, met behoud van het toegekende budget, is niet mogelijk.

 

Wie kan aanvragen en waarvoor

 

Doelstellingen buurtbudget

 • Het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten met en voor elkaar;
 • Het mogelijk maken dat (meer) bewoners meedoen in de wijk;
 • Het zorgen dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt en andere buurtbewoners.

Wie kan meedoen?
Iedere bewoner kan een bewonersinitiatief met draagvlak opzetten en geld aanvragen uit het buurtbudget om het plan uit te voeren.

Maakt mijn plan een kans?
De meest kanshebbende plannen zijn:

 • Plannen waar veel mensen het mee eens zijn;
 • Plannen waar veel mensen plezier van hebben;
 • Plannen die (deels) door u of met elkaar worden uitgevoerd;
 • Plannen die financieel haalbaar zijn.

 

Wat zijn de criteria voor een toekenning

De werkgroep Buurtbudget van de Stichting BAZ beoordeelt welke aanvragen geld toegekend krijgen. Dit doet zij aan de hand van de volgende criteria:

 • Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan);
 • Voorstellen moeten ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar
       karakter;
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief;
 • Er is een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie, die in verhouding staat tot de grootte van het project;
 • Het project bevordert de cohesie in de wijk;
 • Er is geen commercieel belang voor de aanvrager, tenzij bij een groot draagvlak.
 • Aanvragen voor een activiteit (straatfeesten uitgezonderd) in de openbare ruimte (bijvoorbeeld extra groenvoorziening in de straat of het plaatsen van extra zaken in een straat) moeten vooraf door de gemeente Amersfoort worden goedgekeurd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkbeheerder dhr Theo van Ziel).

De werkgroep Buurtbudget en het bestuur van de stichting BAZ behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen of een deel van het gevraagde bedrag toe te kennen.

 • Aanvragen van buurtbudget is mogelijk tot 30 november;
 • Zodra het beschikbare budget toegekend is, worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst geplaatst;
 • Voor straatfeesten is er een vaste bijdrage van € 175,- per straatfeest;
 • Bij een feest waaraan meerdere straten deelnemen kan hiervan worden afgeweken;
 • Over de uitkomst van de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. De stichting BAZ geeft ieder jaar een verantwoording van de toegekende gelden.

De werkgroep Buurtbudget kan van bovenstaande criteria afwijken als de werkgroep daartoe reden ziet.
Uit het buurtbudget worden ook een aantal jaarlijks terugkerende projecten betaald, zoals de uitgave van de wijkkrant en de wijkwebsite. Het bestuur van Stichting BAZ beslist aan welke aanvragen het budget toegekend wordt. Zij bespreekt alle ingediende aanvragen en kan om een toelichting vragen.

Periodiek wordt elke aanvrager op de hoogte gebracht of zijn aanvraag is gehonoreerd en voor welk bedrag.

 

Voorwaarden en afhandeling betalingsverzoek

 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk om binnen 2 maanden na uitvoer van het project, maar uiterlijk op
  30 november (voor activiteiten in december zie hierna), de bonnen via het eerder verstrekte declaratieformulier te declareren;
 • Er wordt pas geld uitgekeerd na ontvangst van bonnen;
 • Bij grotere bedragen kunnen facturen in overleg direct door de stichting worden betaald;
 • Het betalingsverzoek kan zowel via e-mail als post worden ingezonden;
 • Betaling volgt normaalgesproken binnen 2 weken na ontvangst van het betalingsverzoek;
 • Voor projecten die doorlopen tot eind van het jaar, in december plaatsvinden of tot in het begin van het nieuwe jaar geldt dat dit uiterlijk 1 maand na ontvangst van de toekenning moet worden gemeld; bonnen dienen uiterlijk 31 januari van het volgende jaar ingezonden te zijn;
 • Aanschaf van voedsel en drank voor straatfeesten wordt niet vergoed.

 

Buurtbudget en projecten#IndeBuurt033

Naast het buurtbudget is het voor veel projecten ook mogelijk om een subsidie aan te vragen bij IndeBuurt033. Beide organisaties hanteren ongeveer dezelfde doelstellingen, waarbij IndeBuurt033 over een groter budget beschikt.

Er zijn echter ook verschillen. Klik hier voor een overzicht van de verschillen.

Klik hier om de website van IndeBuurt033 in een nieuw tabblad te openen.

 

Buurtbudget en privacy

Wij zijn helaas genoodzaakt om ook persoonlijke gegevens via uw aanvraag en eventueel betaalverzoek te verwerken, voor meerdere jaren op te slaan en in specifieke gevallen te delen. Dit is nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen, om te kunnen betalen en te kunnen verantwoorden.

Alle persoonlijke gegevens van de aanvaag zijn altijd inzichtelijk voor de werkgroep Buurtbudget, het bestuur van de Stichting BAZ en de kascontrolecommissie.

Daarnaast zijn er nog enkele partijen die toegang kunnen krijgen tot een deel van de persoonlijke gegevens ((achter)naam, emailadres en telefoonnummer). Het gaat hier om de Gemeente Amersfoort en de redactie van de wijkkrant.

Betalingsaanvraag

De gegevens van de betalingsaanvraag zijn altijd inzichtelijk voor de Penningmeester van de Stichting BAZ en de kascontrolecommissie.

Bij situaties waarin de betalingsaanvraag onduidelijkheden omvat, kan de betalingsaanvraag gedeeld worden met de werkgroep Buurtbudget en het Bestuur van de stichting BAZ.

Bewaartermijn

Alle verworven gegevens worden na, de op dit moment, verplicht bewaartermijn van 7 jaar vernietigd.

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van wie onder welke condities toegang hebben tot uw gegevens.

 

Wilt u Buurtbudget voor een activiteit in Amersfoort Zuid aanvragen, klik dan op onderstaande link. 

Buurtbudget aanvragen (nieuw tabblad)

Wilt u een aanvraag voorbereiden en weten welke vragen beantwoord moeten worden, klik dan op onderstaande link. Voor het daadwerkelijk aanvragen van het buurtbudget klik op de link hierboven

Buurtbudgetaanvraag voorbereiden  (nieuw tabblad)

 

Verantwoording

Gedurende het jaar worden de toekenning via deze website voorlopig verantwoord, de definitieve verantwoording volgt pas na goedkeuring van de verantwoording door de gemeente.

Klik hier  voor de verantwoording van de toegekende bedragen uit het buurtbudget. (nieuw tabblad)